خاک ریز توبه

     

فقط خانم ها بخوانند

چون دامنه ی مطالعات ومقدارتحصیلات شمارانمی دانم ازهمه ی استدلال های علمی وفنی دوری می کنم وبی مقدمه حرفم راشروع می کنم:

غفلت بزرگترین خطربرای انسان است؛غفلت ازخداوندخالق هستی؛ازمرگ ومعاد؛ازجوانی ،استعدادها،ارزش هاوکرامت های انسانی؛ازجامعه،دوستان ومحرومان؛ازتوطئه های دشمنان وطرفندها.

هرچیزوهرکس ماراغافل کند،مارابه خطرمی اندازدوبزرگترین دشمن ماست وهرچیز وهرکس ماراازغفلت بیرون آوردوبه ماهشداردهد،بهترین دوست ماست.

دوست ماخداونداست که به ماهستی دادوبه ماعقل،فکر،علم،"هدایت،قدرت تشخیص وانتخاب دادوطبیعت راتسخیرماکردوهو اوست که کارنیکوی مارابه چندبرابر خریداری می کند.

دوست ما،پیامبر عزیزاسلام است که بابوسیدن دست دخترش درعصر زنده به گورکردن دختران،به زنان مقام دادوبرای زن حق مالک شدن،رای داشتن،تحصیل کردن،انتخاب همسرونظارت برهمه ی امور،یعنی حق امربه معروف ونهی ازمنکرقائل شدوزن رامثل مردبرای ،رسیدن به همه ی کمالات شایسته دانست.

دوست ما،رزمندگان وشهدایی هستندکه باقبول جراحت واسارت وشهادت وبی خوابی درمرزهاوجاده های شهروروستا،کشورراامن ساختندتامن وشما هرشب درمنزل به راحتی استراحت کنیم.

امادشمن ما،شیطان است که باوسوسه ی خودآدم وحوارافریب دادوآنان رابه کاری وادارکردکه موجب کناررفتن پوشش بهشتی آنان گردید.

آری،برهنگی اولین برنامه ی شیطان واولین نتیجه ی عصیان انسان بود.

دشمن ما،تفکری است که زن رابرای هوسبازی،تفننوکامیابی می خواهدوعکس اوراوسیله ی تبلیغات اجناس خودقرارمی دهد.

خواهرم ودخترم!من ازشما می پرسم:

چرادشمنان ما پیشرفت های علمی خودراازمادریغ می کنند،امانسبت به آنچه دختران وپسران مارافاسد می کند،بخشش می کنند؟

دراستقلال کشورودفاع ازمیهن،زنان پوشیده بیشترفرزندان خودرابه جبهه فرستادند،یازنان بدحجاب؟

دراقتصادوصادرات کشور،تولیدات کشاورزی وصنایع دستی بیشتر تولیدزنان باحجاب است یابدحجاب؟

اگربه کشورعزیزماهجومی شود،مردان وزنان باایمان زودترفرارمی کنند یاعناصرسست ایمان؟

اغفال دختران پوشیده راحت تراست یادختران بدحجاب؟

و....

خواهرم ودخترم!حجاب ازضروریات اسلام است وشما بحمدالله فرزنداسلام هستید.امروز هزاران خواهرشماباحجاب کامل،به عالیترین درجات علمی رسیده ودرصحنه های فرهنگی،سیاسی واقتصادی کشوردرخشیده اند.

خواهرم ودخترم!اگرهرچیزراانکارکنیم،مرگ رانمی توان انکارکرد.من وشمادیریازود بایدپاسخگوی همه ی کارهای خودباشیم.کمال آفرینش ما،دربندگی خداست،نه دراسارت هوس ها.

درحجاب کامل ،رضای خدا،پیامبرخدا،امامان معصوم،مردم باایمان وخانواده های شهداست،ولی دربی بندوباری،رضای شیطان،افرادلاابالی وچشم چران هرزه است.درفکرجلب رضایت کدام یک باشیم؟

خواهرم ودخترم!مگرشماجواهرات قیمتی خودرادرپوشش قرارنمی دهیدتاازدسترس نااهلان دوربماند؟چه گوهری گران ترازوجودخودشماست؟چراخودراارزان درجلو هرچشمی قرارمی دهی؟مگرنه اینست کسانی که به شما نگاه بدمی کنند،شمارابرای خودشان می خواهند؟

خواهرم ودخترم!

اگر جلوه گری ودل ربایی امروز شما،علاقه ی مردی رابه همسرش کم کرد،فردازن زیبای دیگری باجلوه گری خود،دل شوهرشماراخواهدربودورونق زندگی شماراکم خواهدکرد.

خواهرم ودخترم!

چه بسا لباس وآرایش فریبنده ای که دل فقرای بسیاری رابه دردخواهدآوردویقینا شماراضی نخواهیدبودبرای خودنمایی،همنوعان تهیدست خودرادچارناراحتی وپریشانی خاطری کنید.

خواهرم ودخترم!

شرق به خاطر بی ایمانی ازهم فروباشید وغرب نیزبه خاطر بی تقوایی ازهم فروخواهدپاشید،به هوش باشیم وچنین تمدنی راالگوی خودقرارندهیم.

خواهرم ودخترم!

اشتباه می کندکسی که خیال می کندبی حجابی نشانه ی تمدن است.

خیال می کندنگاه آلوده ی دیگران به اوسوداوست.

خیال می کندجلوه گری گناه ساده ایست ونمیداند همین کاربه ظاهرساده،ممکن است آرامش خانواده ای رابه آتش کشاند.

طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:فقط خانم ها بخوانند،

[ شنبه 3 اسفند 1392 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات